O šolski knjižnici

PRETEKLOST ŠOLSKE KNJIŽNICE

CILJI ŠOLSKE KNJIŽNICE

NALOGE ŠOLSKE KNJIŽNICE

NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI

POSLANSTVO

ČLANSTVO

PRAVILNIKI, PO KATERIH TUDI POSLUJE ŠOLSKA KNJIŽNICA

PRETEKLOST ŠOLSKE KNJIŽNICE

Šolska knjižnica OŠ Frana Roša deluje od leta 1980, ko je bila ustanovljena Celodnevna osnovna šola Frana Roša. Lokacija knjižnice je od vsega začetka nespremenjena, spreminjala pa se je notranja ureditev. Tako so s steklenimi stenami in vrati na vrhu stopnic ločili knjižnico od hodnikov.

Od leta 1980 do leta 1992 sta potekali katalogizacija in izposoja ročno, papirnato, listkovno. Od leta 1992 pa potekata katalogizacija in izposoja v računalniškem programu Šolska knjižnica podjetja SAOP. Knjižnica je bila od leta 1997 tudi pridruženi član sistema COBISS. Od šolskega leta 2009/10 do 2012/13 se je uporabljal program WinKnj. Od šol. leta 2013/14 dalje je šolska knjižnica članica sistema COBISS.

V šolski knjižnici je od leta 1980 do 1986 delala knjižničarka Jožica Soko, od leta 1986 do 1997 Ljudmila Conradi in od leta 1997 dalje Lucija Hajnšek. V šolskem letu 2001/02 je učno obveznost v knjižnici dopolnjevala Milena Smisl.


CILJI ŠOLSKE KNJIŽNICE

so:

– podpiranje ciljev Osnovne šole Frana Roša;

– integriranost šolske knjižnice v življenje in delo šole;

– opravljanje nalog v skladu s potrebami in za potrebe vseh udeležencev vzgojno-izobraževalnega procesa;

– zadovoljevanje informacijskih in kulturnih potreb učencev in delavcev šole;

– vključevanje v učni načrt šole z ustreznim izborom knjižničnega gradiva in s programom dela;

– nudenje različnih možnosti za motiviranje učencev pri branju, učenju in tudi pri izvenšolskih dejavnostih;

– povezovanje v knjižnični informacijski sistem z enotno strokovno obdelavo knjižničnega gradiva;

– vzgoja samostojnega in aktivnega uporabnika knjižnice, ki bo knjižnice in njihovo gradivo uporabljal trajno (permanentno).

NALOGE ŠOLSKE KNJIŽNICE

Temeljno knjižnično dejavnost predstavlja sistematično zbiranje, strokovna obdelava, ureditev knjižničnega gradiva, predstavljanje knjižničnega gradiva in knjižnice ter motiviranje učencev in strokovnih delavcev za uporabo knjižnice ter njenega gradiva.

Naloga knjižnice je tudi, da omogoča uporabo knjižnice kot celote, njenega gradiva, informacij in opreme udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa.

V knjižnici poteka tudi učenje učnih spretnosti in razvijanje sposobnosti, kot so učenje spretnosti uporabe knjižnice (iskanje, pridobivanje informacij in gradiva), njenih informacijskih virov, sodelovanje pri učenju raziskovalnih in referenčnih spretnosti, sodelovanje knjižnice pri navajanju učencev na samostojno učenje (branje, gledanje, poslušanje, predelavo gradiva, informacij v skladu z namenom in ciljem, ki vključuje, poleg obvladovanja temeljnih sestavin, tudi razumevanje, pisanje, organizacijo predstavitve ter uporabe lastne interpretacije, tudi pragmatično branje, učenje in navajanje učencev na uporabo računalniške in komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij).

NABAVA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA

Za uresničevanje ciljev in nalog šolske knjižnice je potrebno nabaviti knjižnično gradivo, ki je sestavljeno iz:

1. knjižničnega gradiva (monografije, serijske publikacije, periodika),

2. neknjižnega gradiva (avdio in video kasete, računalniški zapisi, didaktično gradivo, multimedijsko gradivo),

3. publikacij, ki izhajajo na šoli, v kateri knjižnica deluje (raziskovalne, seminarske naloge, izdelki učiteljev …).

DELO V ŠOLSKI KNJIŽNICI

V šolski knjižnici se izvaja:

– interno bibliotekarsko strokovno delo (nabava knjižničnega gradiva, strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva, oprema, strokovna ureditev in postavitev knjižničnega gradiva, odpis in izločanje gradiva, vodenje vsakodnevne statistike in druge pomembne dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva, oblikovanje letnega načrta dela) in

– bibliopedagoško delo, ki poteka ob izposoji (individualno svetovanje učencem in učiteljem za učinkovito izrabo knjižničnega gradiva (izposoja) in pomoč učencem ob iskanju literature za individualno uporabo, iskanje informacij za izdelavo seminarskih in drugih nalog) in z oddelki ter skupinami učencev (npr. pedagoške ure z oddelki in priprava na ure knjižnično informacijskih znanj, izvajanje bibliopedagoških ur – ure knjižne in knjižnične vzgoje od 1. do 9. razreda).

V okviru knjižnice deluje knjižničarski krožek.

V knjižnici so organizirane knjižne razstave.

POSLANSTVO

Storitve šolskih knjižnic morajo biti enakopravno zagotovljene vsem članom šolske skupnosti ne glede na starost, spol, religijo, narodnost, jezik, strokovni ali socialni status. Posebne storitve in gradiva morajo biti zagotovljena tistim, ki ne morejo uporabljati rednih knjižničnih storitev in gradiv (uporabniki s posebnimi potrebami).

Šolska knjižnica nudi tudi storitve za učenje, knjige in druge vire, ki omogočajo vsem članom šolske skupnosti, da postanejo kritični misleci in učinkoviti uporabniki informacij različnih oblik, formatov in na različnih medijih.

Šolska knjižnica izpolnjuje svoje poslanstvo tako, da uporabnike navaja na vseživljenjsko učenje in da uporabnikom omogoča uporabo izobraževalnih orodij in s tem prispeva k njihovemu informacijskemu opismenjevanju.

ČLANSTVO

Uporabniki šolske knjižnice so lahko le člani šolske knjižnice. To pa so vsi učenci in vsi zaposleni OŠ Frana Roša. Učenci postanejo člani šolske knjižnice OŠ Frana Roša ob vpisu, zaposleni pa ob sklenitvi delovnega razmerja. Članstvo v šolski knjižnici je brezplačno.

PRAVILNIKI, PO KATERIH TUDI POSLUJE ŠOLSKA KNJIŽNICA:

– POSLOVNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ FRANA ROŠA, CELJE;

– PRAVILNIK O IZLOČANJU IN ODPISU KNJIŽNIČNEGA GRADIVA OŠ FRANA ROŠA, CELJE.

 

(Skupno 505 obiskov, današnjih obiskov 1)